ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ > software...สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี

ตัวอย่าง SQL สำหรับ ncdscreen ผู้ที่ยังไม่เคยตรวจ ปีงบประมาณ 2556

(1/1)

uploadfile:
SELECT
person.pcucodeperson,
person.pid,
person.hcode,
person.prename,
person.fname,
person.lname,
person.birth,
person.sex,
person.idcard,
DATE_FORMAT(FROM_DAYS(TO_DAYS(now()) - TO_DAYS(person.birth)), '%Y') + 0 AS age,
n.pcucode,
n.pid
FROM
person
LEFT JOIN
(SELECT pcucode,pid,screen_date FROM ncdpersonscreenall WHERE screen_date BETWEEN "2012-10-01" and "2013-09-30")as n ON person.pcucodeperson = n.pcucode AND person.pid = n.pid
WHERE
(DATE_FORMAT(FROM_DAYS(TO_DAYS(now()) - TO_DAYS(person.birth)), '%Y') + 0) >= 15
AND ISNULL(n.pcucode)

นำร่อง

[0] ดัชนีข้อความ

Go to full version