ผู้เขียน หัวข้อ: ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ทันตกรรม รายการยูนิตทำฟัน จำนวน 5 เครื่อง ให้รพ.สต  (อ่าน 614 ครั้ง)

air

  • Jr. Member
  • **
  • กระทู้: 91
    • ดูรายละเอียด
ประกาศจังหวัดอุบลราชธานี 
เรื่อง  ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ทันตกรรม รายการยูนิตทำฟัน
ของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลขามป้อม อำเภอเขมราฐ, โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลธาตุน้อย อำเภอเขื่องใน ,โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลถ้ำแข้ อำเภอตระการพืชผล ,โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลห้วยหมาก อำเภอศรีเมืองใหม่ ,โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลศรีมงคล อำเภอสำโรง จังหวัดอุบลราชธานี
ด้วยวิธีทางอิเล็กทรอนิกส์
--------------------------------------

      สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี มีความประสงค์จะประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์    ทันตกรรม รายการยูนิตทำฟัน จำนวน  5  เครื่อง ๆ ละ  438,000.- บาท  รวมเป็นเงิน 2,190,000.- บาท (สองล้านหนึ่งแสนเก้าหมื่นบาทถ้วน)  ของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลขามป้อม อำเภอเขมราฐ, โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลธาตุน้อย อำเภอเขื่องใน ,โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลถ้ำแข้ อำเภอตระการพืชผล ,โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลห้วยหมาก อำเภอศรีเมืองใหม่ ,โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลศรีมงคล อำเภอสำโรง จังหวัดอุบลราชธานี
      ผู้ประสงค์จะเสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้
(1) ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องเป็นผู้มีอาชีพขายครุภัณฑ์ที่ประกวดราคาซื้อด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
(2) ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการและได้แจ้งเวียนชื่อแล้วหรือไม่เป็นผู้ที่ได้รับผลของการสั่งให้นิติบุคคลหรือบุคคลอื่นเป็นผู้ทิ้งงานตามระเบียบของทางราชการ
(3) ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ประสงค์จะเสนอราคารายอื่นและ/หรือต้องไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ให้บริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์ ณ วันประกาศประกวดราคาซื้อด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม
(4) ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้ประสงค์จะเสนอราคาได้มีคำสั่งให้สละสิทธิ์และความคุ้มกันเช่นว่านั้น
   (5) บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญา (ผู้ประสงค์จะเสนอราคา) ต้องปฏิบัติดังนี้
      1) บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญาต้องไม่อยู่ในฐานะเป็นผู้ไม่แสดงบัญชีรายรับ-รายจ่าย หรือแสดงบัญชีรายรับ – รายจ่ายไม่ถูกต้องครบถ้วนในสาระสำคัญ
      2) บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญากับหน่วยงานของรัฐซึ่งได้ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ต้องลงทะเบียนในระบบอิเล็กทรอนิกส์ของกรมบัญชีกลางที่เว็บไซต์ศูนย์ข้อมูลจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ

-๒-
      ในการดำเนินการประกวดราคาครั้งนี้ กรณีที่ปรากฏว่ามีผู้มีสิทธิเสนอราคาเพียงรายเดียว หรือมีผู้มีสิทธิเสนอราคาเพียงรายเดียวเมื่อถึงเวลาเริ่มการเสนอราคา จังหวัดจะยกเลิกการดำเนินการทั้งหมด
กำหนดยื่นเอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ในวันที่       กันยายน 2556  ระหว่างเวลา 10.00 น. - 11.00 น. ณ  ห้องประชุม สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี และแจ้งผลการพิจารณาคัดเลือกเบื้องต้นให้ทราบเป็นการเฉพาะราย ในวันที่     กันยายน  2556
      กำหนดเสนอราคา ในวันที่ ...........กันยายน  2556. ตั้งแต่เวลา ............................. น. เป็นต้นไป ณ ............................................ ..............................................................................
      ผู้สนใจติดต่อขอรับเอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ได้ที่กลุ่มงานบริหารทั่วไป  สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี ระหว่างวันที่........กันยายน  2556..ถึงวันที่........กันยายน  2556  หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข 0-4526-2693-698  ต่อ 1235.ในวันและเวลาราชการหรือตรวจสอบข้อมูลได้ทาง เว็บไซต์ www.Ubo.phoubon.in.th ที่ เมนูประกาศจัดซื้อ-จัดจ้าง ในวันและเวลาราชการ

            ประกาศ ณ วันที่ ....     เดือน   กันยายน ....พ.ศ. 2556