ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ > software...สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี

ตัวอย่าง SQL 10 อันดับโรคจากการวินิจฉัย ปี งบประมาณ 2556

(1/1)

uploadfile:
SELECT
cdisease.diseasenamethai,
visitdiag.diagcode,
Count(visitdiag.diagcode) AS diag
FROM
visitdiag
INNER JOIN visit ON visitdiag.pcucode = visit.pcucode AND visitdiag.visitno = visit.visitno
INNER JOIN cdisease ON cdisease.diseasecode = visitdiag.diagcode
WHERE
visit.visitdate BETWEEN '2012-10-01' AND '2013-09-30'
GROUP BY
visitdiag.diagcode
ORDER BY
diag DESC
limit 10

นำร่อง

[0] ดัชนีข้อความ

Go to full version