ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ > software...สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี

เวบดูแนวโน้มโรคเรื้อรัง

(1/1)

uploadfile:
เวบดูแนวโน้มโรคเรื้อรัง

1.ติดตั้ง appserv (ไม่ต้องเลือก mysql) ที่เครื่องแม่ข่าย(server)
2.extract chronic.zip ไปไว้ที่ c:/appserv/www
3.extract yii1113.zip ไปไว้ที่ c:/appserv/www
4.แก้ไข c:/windows/php.ini บรรทัดที่    ;extension=php_pdo_mysql.dll
เอาเครื่องหมาย ; ออก จากหน้าบรรทัด
6. restart appserv ใหม่อีกครั้ง
เสร็จแล้วเรียก http://localhost/chronic/ ด้วย web browser
หมายเหตุ : เครื่องลูกข่าย เรียกใช้ http://เบอร์ ip เครื่อง serverใน รพ.สต./chronic/ ด้วย web browser

แนะนำ หรือ ติชมโปรแกรม ได้ที่ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ สสจ.อุบลราชธานี ครับ

นำร่อง

[0] ดัชนีข้อความ

Go to full version