ผู้เขียน หัวข้อ: ประกวดราคาซื้อวัสดุอุปกรณ์สนับสนุนการปฏิบัติงานของ อสม. “เครื่องวัดความดันแบบดิจ  (อ่าน 233 ครั้ง)

air

  • Jr. Member
  • **
  • กระทู้: 91
    • ดูรายละเอียด
ด้วย จังหวัดอุบลราชธานี มีความประสงค์จะประกวดราคาซื้อวัสดุอุปกรณ์สนับสนุนการปฏิบัติงานของ อสม. “เครื่องวัดความดันแบบดิจิตอลพร้อมชุดอุปกรณ์” จำนวน 2,400 เครื่อง  เพื่อเป็นค่าจัดซื้ออุปกรณ์ที่จำเป็นในการปฏิบัติงานของ อสม สำหรับใช้ในการเฝ้าระวัง ป้องกัน และสร้างสุขภาพเชิงรุกในชุมชน ทั้งในภาวะปกติ ภาวะฉุกเฉินและภัยพิบัติ ของส่วนราชการในสังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี จากงบประมาณรายจ่ายเงินงบประมาณเบิกแทนกันของกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ ปีงบประมาณ 2557  ผลผลิตอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม)และภาคีเครือข่ายได้รับการส่งเสริมสนับสนุนให้มีส่วนร่วมในการพัฒนาระบบสุขภาพชุมชน กิจกรรมหลักพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครสาธารณสุข ประจำหมู่บ้าน (อสม)
ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
คุณสมบัติของผู้ประสงค์จะเสนอราคา
      1. ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องเป็นผู้มีอาชีพขายครุภัณฑ์ที่ประกวดราคาซื้อด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
      2. ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการและได้แจ้งเวียนชื่อแล้วหรือไม่เป็นผู้ที่ได้รับผลของการสั่งให้นิติบุคคลหรือบุคคลอื่นเป็นผู้ทิ้งงานตามระเบียบของทางราชการ
      3. ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ประสงค์จะเสนอราคารายอื่นและ/หรือต้องไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ให้บริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์ ณ วันประกาศประกวดราคาซื้อด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม
      4. ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้ประสงค์จะเสนอราคาได้มีคำสั่งให้สละสิทธิ์และความคุ้มกันเช่นว่านั้น
      5. บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญา (ผู้ประสงค์จะเสนอราคา) ต้องปฏิบัติดังนี้
      1)  บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญาต้องไม่อยู่ในฐานะเป็นผู้ไม่แสดงบัญชีรายรับ-รายจ่าย หรือแสดงบัญชีรายรับ – รายจ่ายไม่ถูกต้องครบถ้วนในสาระสำคัญ
      2) บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญากับหน่วยงานของรัฐซึ่งได้ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ต้องลงทะเบียนในระบบอิเล็กทรอนิกส์ของกรมบัญชีกลางที่เว็บไซต์ศูนย์ข้อมูลจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ
      ในการดำเนินการประกวดราคาครั้งนี้ กรณีที่ปรากฏว่ามีผู้มีสิทธิเสนอราคาเพียงรายเดียว หรือมีผู้มีสิทธิเสนอราคาเพียงรายเดียวเมื่อถึงเวลาเริ่มการเสนอราคา จังหวัดจะยกเลิกการดำเนินการทั้งหมด
-2-

กำหนดยื่นเอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ในวันที่  9 มิถุนายน 2557  2556  ระหว่างเวลา 10.00 น. ถึงเวลา  11.00 น.  ณ หอประชุม สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิได้รับการคัดเลือกให้เข้าเสนอราคา  ในวันที่ 11 มิถุนายน  2557 ตั้งแต่เวลา  15.00 น. เป็นต้นไป
                     กำหนดการประกวดราคาด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์  ในวันที่  16 มิถุนายน 2557 ตั้งแต่เวลา   10.00 น.เป็นต้นไป 
ผู้สนใจติดต่อขอรับเอกสารประกวดราคาด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ได้ที่ กลุ่มงานบริหารทั่วไป  สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี  ตั้งแต่วันที่  30 พฤษภาคม 2557 จนถึงวันที่ 4 มิถุนายน 2557 ในเวลา  09.00-15.00 น.  ในวันราชการ หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข 0-4526-2693-698 ต่อ 1230 และ http://uploadfile.phoubon.in.th ที่ เมนูประกาศจัดซื้อ-จัดจ้าง

            ประกาศ  ณ วันที่    30  เดือน    พฤษภาคม พ.ศ.  2557