ผู้เขียน หัวข้อ: ท่านที่มีผลงานทางวิชาการหรือองค์ความรู้ที่ต้องการเผยแพร่ โพสต์ ที่นี่  (อ่าน 2141 ครั้ง)

อุษณีย์

 • Moderator
 • Jr. Member
 • *****
 • กระทู้: 74
  • ดูรายละเอียด
  • อีเมล์
 ท่านที่มีผลงานทางวิชาการหรือองค์ความรู้ที่ต้องการเผยแพร่ โพสต์ ที่นี่

อุษณีย์

 • Moderator
 • Jr. Member
 • *****
 • กระทู้: 74
  • ดูรายละเอียด
  • อีเมล์
บทคัดย่อ
   จากข้อมูลสถิติการตายของประเทศไทย มีการรายงานสาเหตุการตายที่ไม่ถูกต้องตามหลัก ICD-10 เป็นจำนวนมาก เช่น ชราภาพ ขาดอากาศ ระบบหายใจล้มเหลว ไม่สามารถนำไปใช้ประโยชน์ในการแก้ปัญหาสุขภาพได้ จังหวัดอุบลราชธานีจึงได้พัฒนารูปแบบการสันนิษฐานสาเหตุการตาย โดยมีวัตถุประสงค์คือ 1) พัฒนารูปแบบการสันนิษฐานสาเหตุการตายโดยการสัมภาษณ์(Verbal Autopsy; VA)  2) พัฒนาบุคลากรสาธารณสุขในการสอบสวนสาเหตุการตาย ทั้งนี้ เพื่อให้ได้ข้อมูลสาเหตุการตายมีคุณภาพ การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยปฏิบัติการ (Action Research) ดำเนินการครอบคลุมพื้นที่จังหวัดอุบลราชธานี มีวิธีการดำเนินการคือ 1)พัฒนาบุคลากรให้ครบทุกสถานบริการ 2) กำหนดให้บุคลากรสาธารณสุขเป็นผู้สันนิษฐานสาเหตุการตายโดยใช้เครื่องมือ VA 3)ขอความเห็นชอบจากสำนักทะเบียนกลาง 4)ประเมินคุณภาพแบบสัมภาษณ์ และวิเคราะห์ข้อมูลสาเหตุการตาย
   การศึกษา พบว่า พัฒนาบุคลากรครอบคลุมทุกสถานบริการ การประเมินคุณภาพแบบสัมภาษณ์ พบว่า มีคุณภาพร้อยละ 81.24 ผลการวิเคราะห์สาเหตุการตาย พบว่า สาเหตุการตายกลุ่มที่ไม่สามารถจำแนกได้(R) ลดลงเหลือร้อยละ 27.20 (ปี 2546 ร้อยละ 40.96) สาเหตุการตายที่เปลี่ยนแปลงชัดเจน คือ เบาหวาน ความดันโลหิตสูง มะเร็งเพิ่มขึ้น โครงสร้างสาเหตุการตายในกลุ่มผู้สูงอายุเปลี่ยนแปลงมากที่สุด จากการพัฒนารูปแบบของอุบลราชธานี ชี้ให้เห็นว่า บุคลากรสาธารณสุขระดับสถานีอนามัย สามารถดำเนินการได้และข้อมูลมีคุณภาพ รูปแบบนี้จึงเป็นอีกหนึ่งทางเลือกในการพัฒนาคุณภาพข้อมูลสาเหตุการตายของประเทศไทย
Key word; การสันนิษฐานสาเหตุการตาย, Verbal Autopsy
Abstract
    Even though Thailand has adopted the ICD-10 to its death certificate, it was found that more than one-third (38%) of document cause of death were not comply with the ICD-10 principle. Sample of these reported included aging, hypoxia and respiratory failure. This study, therefore, aimed to develop a model to hypothesize cause of death in Ubonratchathani Province using interviews, Known as “Verbal Autopsy (VA)” and to train human resources to obtain accurate cause of death reporting.
Method: This action research was implemented all over the province with the following processes:  1)trained human resources of all health centers 2)assigned health personnel to investigate cause of death using VA 3) inquired for and approval from the Bureau of Central Registration, and 4) evaluated VA measure and analysis cause  of death.
The study could train human resources of all health centers. With the 81.24% quality of measure, the cause of death analysis showed that VA resulted in a 14% reduction of the non-classified group in 2009 as compared to that of 40% in 2001. The cause of death found to affected noticeable change included Diabetes, Hypertension, and Cancer.
This study showed that the VA can improve cause of death reporting on death certificates. Moreover, health personnel at health centers could obtain quality data suggesting that adopting this model would improve cause of death data on Thailand.