ผู้เขียน หัวข้อ: สอบราคาจัดซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ รายการเตียงผ่าตัดทั่วไประบบไฟฟ้าพร้อมรีโมทคอนโทล  (อ่าน 323 ครั้ง)

air

  • Jr. Member
  • **
  • กระทู้: 91
    • ดูรายละเอียด
ประกาศจังหวัดอุบลราชธานี
เรื่อง  สอบราคาจัดซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ รายการเตียงผ่าตัดทั่วไประบบไฟฟ้า
                          พร้อมรีโมทคอนโทล จำนวน 1 เครื่อง
………………………………..

      ด้วย  จังหวัดอุบลราชธานี มีความประสงค์จะดำเนินการจัดซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ รายการเตียงผ่าตัดทั่วไประบบไฟฟ้าพร้อมรีโมทคอนโทล จำนวน 1 เครื่อง ให้กับโรงพยาบาลวารินชำราบ อำเภอ     วารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี ตามที่ได้รับจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง แผนงาน : พัฒนาระบบประกันสุขภาพ ผลผลิตที่ 1 : ประชาชนได้รับการบริการสุขภาพที่มีคุณภาพมาตรฐาน กิจกรรม : พัฒนาระบบบริการสุขภาพทุกระดับแบบเครือข่ายบริการสุขภาพ ตาม Service Plan รายการค่าครุภัณฑ์

ผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องเป็นผู้มีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้ .-
1. เป็นผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบราคาซื้อดังกล่าว
2. ไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการและได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว
3. ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน  ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอราคาได้  มีคำสั่งให้สละสิทธิ์ความคุ้มกันเช่นว่านั้น
4. ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่นที่เข้าเสนอราคาให้แก่จังหวัดอุบลราชธานี  ณ วันประกาศสอบราคา  หรือไม่เป็นผู้กระทำอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมในการสอบราคาซื้อครั้งนี้
5. ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องไม่อยู่ในฐานะเป็นผู้ไม่แสดงบัญชีรายรับรายจ่าย หรือแสดงบัญชีรายรับจ่ายไม่ถูกต้องครบถ้วนในสาระสำคัญ
6. ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องลงทะเบียนในระบบอิเล็กทรอนิกส์ของกรมบัญชีกลางที่เว็บไซต์ศูนย์ข้อมูลจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ

ผู้ใดสนใจติดต่อขอทราบรายละเอียด/รับเอกสารสอบราคา และยื่นซองสอบราคาได้ที่   
กลุ่มงานบริหารทั่วไป สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี ระหว่างวันที่   6  ตุลาคม 2557  ถึงวันที่ 16 ตุลาคม  2557 ในวันราชการ  เวลา 09.00 - 15.00 น.  หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข           0 4526 2692-700 ต่อ 1230 และ http://uploadfile.phoubon.in.th ที่ เมนูประกาศจัดซื้อ –จัดจ้าง โดยกำหนดเปิดซองสอบราคาในวันที่ 17 ตุลาคม 2557 ตั้งแต่เวลา 10.00 น. เป็นต้นไป ณ ห้องประชุม สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี

      ประกาศ  ณ  วันที่  6  ตุลาคม  พ.ศ. 2557