ผู้เขียน หัวข้อ: ร่าง ขอบเขตของงาน (Terms of Reference: TOR) การซื้อ ครุภัณฑ์ทันตกรรม รายการยูนิต  (อ่าน 136 ครั้ง)

air

  • Jr. Member
  • **
  • กระทู้: 91
    • ดูรายละเอียด
         1. ความเป็นมา สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี ได้รับจัดสรรงบประมาณรายการงบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง โครงการตามมาตรการเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจ ระยะ 3 เดือนแรก ปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 เพื่อเป็นค่าจัดซื้อครุภัณฑ์ทันตกรรม รายการยูนิตทำฟัน จำนวน 4 เครื่อง
   2. วัตถุประสงค์
   จัดซื้อครุภัณฑ์ทันตกรรม รายการยูนิตทำฟัน จำนวน 4 เครื่อง ให้กับโรงพยาบาล        กุดข้าวปุ้น, โรงพยาบาลน้ำยืน, โรงพยาบาลสำโรง และโรงพยาบาลตาลสุม ในสังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี แห่งละ 1 เครื่อง เพื่อใช้ในรักษาพยาบาลผู้ป่วยในโรงพยาบาล
         3. คุณสมบัติของผู้ประสงค์จะเสนอราคา
(๑)   ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องเป็นผู้มีอาชีพขายพัสดุที่ประกวดราคาซื้อด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
(๒) ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการและได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว หรือไม่เป็นผู้ที่ได้รับผลของการสั่งให้นิติบุคคลหรือบุคคลอื่นเป็นผู้ทิ้งงานตามระเบียบของทางราชการ
(๓) ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ประสงค์จะเสนอราคารายอื่น และ/หรือต้องไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ให้บริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์ ณ วันประกาศประกวดราคาซื้อด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม
(๔) ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์ หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้ประสงค์จะเสนอราคาได้มีคำสั่งให้สละสิทธิ์และความคุ้มกันเช่นว่านั้น
(5) บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญาต้องไม่อยู่ในฐานะเป็นผู้ไม่แสดงบัญชีรายรับรายจ่าย หรือแสดงบัญชีรายรับรายจ่ายไม่ถูกต้องครบถ้วนในสาระสำคัญ
(6) บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญากับหน่วยงานภาครัฐซึ่งได้ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Government Procurement : e-GP) ต้องลงทะเบียนในระบบอิเล็กทรอนิกส์ของกรมบัญชีกลาง ที่เว็บไซต์ศูนย์ข้อมูลจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ
(7) คู่สัญญาต้องรับและจ่ายเงินผ่านบัญชีธนาคาร เว้นแต่การจ่ายเงินแต่ละครั้งซึ่งมีมูลค่าไม่เกินสามหมื่นบาท คู่สัญญาอาจจ่ายเป็นเงินสดก็ได้
         4. คุณลักษณะเฉพาะ
รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ทันตกรรม รายการยูนิตทำฟัน จำนวน ..10.. หน้า