ผู้เขียน หัวข้อ: ขอบเขตของงาน (Terms of Reference: TOR) การซื้อ ครุภัณฑ์การแพทย์ รายการเครื่องอบฆ  (อ่าน 211 ครั้ง)

air

  • Jr. Member
  • **
  • กระทู้: 91
    • ดูรายละเอียด
         1. ความเป็นมา
          ด้วย โรงพยาบาลวารินชำราบ อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี ได้รับงบค่าเสื่อม เพื่อการบริหารจัดการระดับประเทศ ร้อยละ 20 ปีงบประมาณ 2557  เพื่อเป็นค่าจัดซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ รายการเครื่องอบฆ่าเชื้ออัตโนมัติชนิดอุณหภูมิต่ำด้วยแก๊สเอทธิลินออกไซด์ 100 % แบบเจาะแก๊สอัตโนมัติขนาดความจุไม่น้อยกว่า 450 ลิตร จำนวน 1 เครื่อง
   2. วัตถุประสงค์
   จัดซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ รายการเครื่องอบฆ่าเชื้ออัตโนมัติชนิดอุณหภูมิต่ำด้วยแก๊สเอทธิลินออกไซด์ 100 % แบบเจาะแก๊สอัตโนมัติขนาดความจุไม่น้อยกว่า 450 ลิตร จำนวน 1 เครื่อง ของโรงพยาบาลวารินชำราบ อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี เพื่อเพื่อใช้ในการนึ่งฆ่าเชื้อในอุปกรณ์ทางการแพทย์
   3. คุณสมบัติของผู้ประสงค์จะเสนอราคา
(๑)   ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องเป็นผู้มีอาชีพขายพัสดุที่ประกวดราคาซื้อด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
(๒) ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการและได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว หรือไม่เป็นผู้ที่ได้รับผลของการสั่งให้นิติบุคคลหรือบุคคลอื่นเป็นผู้ทิ้งงานตามระเบียบของทางราชการ
(๓) ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ประสงค์จะเสนอราคารายอื่น และ/หรือต้องไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ให้บริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์ ณ วันประกาศประกวดราคาซื้อด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม
(๔) ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์ หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้ประสงค์จะเสนอราคาได้มีคำสั่งให้สละสิทธิ์และความคุ้มกันเช่นว่านั้น
(5) บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญาต้องไม่อยู่ในฐานะเป็นผู้ไม่แสดงบัญชีรายรับรายจ่าย หรือแสดงบัญชีรายรับรายจ่ายไม่ถูกต้องครบถ้วนในสาระสำคัญ
(6) บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญากับหน่วยงานภาครัฐซึ่งได้ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Government Procurement : e-GP) ต้องลงทะเบียนในระบบอิเล็กทรอนิกส์ของกรมบัญชีกลาง ที่เว็บไซต์ศูนย์ข้อมูลจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ
(7) คู่สัญญาต้องรับและจ่ายเงินผ่านบัญชีธนาคาร เว้นแต่การจ่ายเงินแต่ละครั้งซึ่งมีมูลค่าไม่เกินสามหมื่นบาท คู่สัญญาอาจจ่ายเป็นเงินสดก็ได้
         4. คุณลักษณะเฉพาะ
รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์การแพทย์ รายการเครื่องอบฆ่าเชื้ออัตโนมัติชนิดอุณหภูมิต่ำด้วยแก๊สเอทธิลินออกไซด์ 100 % แบบเจาะแก๊สอัตโนมัติขนาดความจุไม่น้อยกว่า 450 ลิตร  จำนวน ..2.... หน้า
   5. ระยะเวลาการดำเนินการ   
                    เดือน ธันวาคม 2557   ถึงเดือน พฤษภาคม ๒๕๕8- ๒ -
   6. ระยะเวลาการส่งมอบของ
   ส่งมอบไม่เกิน  120  วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญาซื้อขาย
   7. วงเงินในการจัดหาและการเสนอลดราคาขั้นต่ำ (Minimum Bid)
                   ๗.๑ จากเงินงบค่าเสื่อม เพื่อการบริหารจัดการระดับประเทศ ร้อยละ 20 ปีงบประมาณ 2557 ค่าครุภัณฑ์การแพทย์ รายการเครื่องอบฆ่าเชื้ออัตโนมัติชนิดอุณหภูมิต่ำด้วยแก๊สเอทธิลินออกไซด์ 100 %    แบบเจาะแก๊สอัตโนมัติขนาดความจุไม่น้อยกว่า 450 ลิตรจำนวน 1  เครื่อง เป็นเงิน  3,090,000.- บาท (สามล้านเก้าหมื่นบาทถ้วน) ของโรงพยาบาลวารินชำราบ อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี การลงนามในสัญญาจะกระทำได้ ต่อเมื่อ จังหวัดอุบลราชธานี ได้รับอนุมัติเงินเงินงบค่าเสื่อม เพื่อการบริหารจัดการระดับประเทศ ร้อยละ 20 ปีงบประมาณ 2557 แล้วเท่านั้น และกรณีไม่ได้รับการจัดสรรเงินงบค่าเสื่อม เพื่อการบริหารจัดการระดับประเทศ ร้อยละ 20 ปีงบประมาณ 2557 จากสำนักงบประมาณเพื่อการจัดหาดังกล่าว จังหวัดอุบลราชธานี สามารถยกเลิกการจัดหาได้
   ๗.๒ ในการเสนอราคาผู้เสนอราคาต้องเสนอลดราคาขั้นต่ำ (Minimum Bid) ไม่น้อยกว่าครั้งละ  6,000.-บาท (หกพันบาทถ้วน) จากราคาสูงสุดของการประกวดราคาฯ 3,090,000.- บาท (สามล้านเก้าหมื่นบาทถ้วน)   และการเสนอลดราคาครั้งถัด ๆ ไป ต้องเสนอลดราคาครั้งละไม่น้อยกว่า 6,๐๐๐.- บาท        (หกพันบาทถ้วน) จากราคาครั้งสุดท้ายที่เสนอลดแล้ว
๘. รายละเอียดอื่น ๆ
                  ผู้เสนอแนะ วิจารณ์ หรือมีความเห็น ต้องแสดงเป็นลายลักษณ์อักษร หรือทางเว็บไซต์ มายังหน่วยงานโดยเปิดเผยตัว ตามรายละเอียดดังนี้
                   (๑)  www.phoubon.in.th
                   (๒)  E-Mail : phoubon.in.th
                   (๓)  โทรสาร 0 4526 2692 – 700 ต่อ 1230
                   (๔) ที่อยู่ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี ถนนพรหมเทพ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี 34000