ผู้เขียน หัวข้อ: สอบราคาซื้อเครื่องกำเนิดไฟฟ้า ขนาดไม่น้อยกว่า ๓๐๐ กิโลวัตต์ ณ โรงพยาบาลโขงเจียม  (อ่าน 167 ครั้ง)

air

  • Jr. Member
  • **
  • กระทู้: 91
    • ดูรายละเอียด
จังหวัดอุบลราชธานีมีความประสงค์จะ สอบราคาซื้อเครื่องกำเนิดไฟฟ้า ขนาดไม่น้อยกว่า ๓๐๐ กิโลวัตต์ ณ โรงพยาบาลโขงเจียม อำเภอโขงเจียม จังหวัดอุบลราชธานี ตามรายการ ดังนี้
                  เครื่องกำเนิดไฟฟ้า ขนาดไม่น้อยกว่า 300 กิโลวัตต์   จำนวน   ๑     เครื่อง
          ผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้         

1. เป็นผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบราคาซื้อดังกล่าว
 
2. ไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการและได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว
 
3. ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน  ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอราคาได้  มีคำสั่งให้สละสิทธิ์ความคุ้มกันเช่นว่านั้น
 
4. ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่นที่เข้าเสนอราคาให้แก่จังหวัดอุบลราชธานี  ณ วันประกาศสอบราคา  หรือไม่เป็นผู้กระทำอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมในการสอบราคาซื้อครั้งนี้
 
5. ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องไม่อยู่ในฐานะเป็นผู้ไม่แสดงบัญชีรายรับรายจ่าย หรือแสดงบัญชีรายรับจ่ายไม่ถูกต้องครบถ้วนในสาระสำคัญ
 
6. ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องลงทะเบียนในระบบอิเล็กทรอนิกส์ของกรมบัญชีกลางที่เว็บไซต์ศูนย์ข้อมูลจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ
          กำหนดยื่นซองสอบราคา ในวันที่ ๙ มกราคม ๒๕๕๘ ถึงวันที่ ๑๙ มกราคม ๒๕๕๘ ตั้งแต่เวลา ๐๙.๐๐ น. ถึงเวลา ๑๕.๐๐ น. ณ กลุ่มงานบริหารทั่วไป สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี และกำหนดเปิดซองใบเสนอราคาในวันที่ ๒๐ มกราคม ๒๕๕๘ ตั้งแต่เวลา ๑๐.๐๐ น. เป็นต้นไป

          ผู้สนใจติดต่อขอรับเอกสารสอบราคาซื้อ   ได้ที่ กลุ่มงานบริหารทั่วไป สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี ในวันที่ ๙ มกราคม ๒๕๕๘ ถึงวันที่ ๑๙ มกราคม ๒๕๕๘ ตั้งแต่เวลา ๐๙.๐๐ น. ถึงเวลา ๑๕.๐๐ น.  ดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ http://uploadfile.phoubon.in.th หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข ๐ ๔๕๒๖ ๒๖๙๒-๗๐๐ ต่อ ๑๒๓๐ ในวันราชการ

 


 
                                                                                                          ประกาศ ณ วันที่ ๙ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๘


(นายสุรพร ลอยหา)
นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี
ปฏิบัติราชการแทน ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี