ผู้เขียน หัวข้อ: สอบราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ รายการชุดสว่านเจาะกระดูกด้วยระบบแบตเตอรี่  (อ่าน 187 ครั้ง)

air

  • Jr. Member
  • **
  • กระทู้: 91
    • ดูรายละเอียด
 จังหวัดอุบลราชธานีมีความประสงค์จะ สอบราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ รายการชุดสว่านเจาะกระดูกด้วยระบบแบตเตอรี่ ตามรายการ ดังนี้
                  ครุภัณฑ์การแพทย์ รายการชุดสว่านเจาะกระดูกด้วยระบบแบตเตอรี่   จำนวน   ๑     เครื่อง
          ผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้

                   ๑. เป็นผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบราคาซื้อ
                   ๒. ไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการและได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว
                   ๓. ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอราคาได้มีคำสั่งให้สละสิทธิ์ความคุ้มกันเช่นว่านั้น
                   ๔. ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่นที่เข้าเสนอราคาให้แก่สำนักงานสาธารณสุข อุบลราชธานี ณ  วันประกาศสอบราคา หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมในการสอบราคาซื้อครั้งนี้
          กำหนดยื่นซองสอบราคา ในวันที่ ๑๒ มกราคม ๒๕๕๘ ถึงวันที่ ๒๒ มกราคม ๒๕๕๘ ตั้งแต่เวลา ๐๙.๐๐ น. ถึงเวลา ๑๕.๐๐ น. ณ กลุ่มงานบริหารทั่วไป สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี และกำหนดเปิดซองใบเสนอราคาในวันที่ ๒๓ มกราคม ๒๕๕๘ ตั้งแต่เวลา ๑๐.๐๐ น. เป็นต้นไป

          ผู้สนใจติดต่อขอรับเอกสารสอบราคาซื้อ   ได้ที่ กลุ่มงานบริหารทั่วไป สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี ในวันที่ ๑๒ มกราคม ๒๕๕๘ ถึงวันที่ ๒๒ มกราคม ๒๕๕๘ ตั้งแต่เวลา ๐๙.๐๐ น. ถึงเวลา ๑๕.๐๐ น.  ดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ http://uploadfile.phoubon.in.th หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข ๐ ๔๕๒๖ ๒๖๙๒-๗๐๐ ต่อ ๑๒๓๐ ในวันราชการ

 


 
                                                                                                          ประกาศ ณ วันที่ ๑๒ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๘


(นายสุรพร ลอยหา)
นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี
ปฏิบัติราชการแทน ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี