ผู้เขียน หัวข้อ: ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาเครื่องฟังเสียงหัวใจทารกในครรภ์(Doptone) 22เครื่อง  (อ่าน 107 ครั้ง)

nipatsanan

  • Full Member
  • ***
  • กระทู้: 193
    • ดูรายละเอียด
               ตามประกาศ จังหวัดอุบลราชธานี เรื่อง ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์เครื่องฟังเสียงหัวใจทารก
ในครรภ์ (Doptone) จำนวน 22 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (ebidding)
และเอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่ e - 33/2562
ลงวันที่ 7 มีนาคม 25862 กำหนดให้ผู้สนใจสามารถขอรับเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์โดย
ดาวน์โหลดเอกสารผ่านทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ในระหว่างวันที่ 7 – 14 มีนาคม 2562
และกำหนด ยื่นข้อเสนอและใบเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ในวันที่ 15 มีนาคม 2562 ตั้งแต่เวลา 08.30 น. ถึง 16.30 น. นั้น
               ผู้เสนอราคาที่ชนะการเสนอราคา ได้แก่ บริษัท อิโนเวชั่นส์ จำกัด โดยเสนอราคาต่ำสุด
เป็นเงินทั้งสิ้น 327,800.-บาท (สามแสนสองหมื่นเจ็ดพันแปดร้อยบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น
ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง
               จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน