ผู้เขียน หัวข้อ: ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เครื่องปั่นฮีมาโตคริต22เคร่ือง  (อ่าน 208 ครั้ง)

nipatsanan

  • Sr. Member
  • ****
  • กระทู้: 336
    • ดูรายละเอียด
                  ตามประกาศ จังหวัดอุบลราชธานี เรื่อง ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ รายการเครื่องปั่น
ฮีมาโตคริต จำนวน 22 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) และเอกสารประกวดราคาซื้อ
ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่ e - 31/๒๕๖2 ลงวันที่ 7 มีนาคม 2562
กำหนดให้ผู้สนใจสามารถขอรับเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์โดยดาวน์โหลดเอกสารผ่านทางระบบ
จัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ในระหว่างวันที่ 7 - 14 มีนาคม 2562 และกำหนด ยื่นข้อเสนอและ
ใบเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ในวันที่ 7 มีนาคม 2562 ตั้งแต่เวลา
08.30 น. ถึง 16.30 น. นั้น
                ผู้เสนอราคาที่ชนะการเสนอราคา ได้แก่ ห้างหุ้นส่วนจำกัด เมดเทค เฮลท์แคร์ โดยเสนอราคาต่ำสุด
เป็นเงินทั้งสิ้น 1,753,400.-บาท (หนึ่งล้านเจ็ดแสนห้าหมื่นสามพันสี่ร้อยบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม
และภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน