ผู้เขียน หัวข้อ: ร่างประกาศและเอกสารประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์9รายการ  (อ่าน 279 ครั้ง)

nipatsanan

  • Sr. Member
  • ****
  • กระทู้: 395
    • ดูรายละเอียด
ร่างประกาศและเอกสารประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 9 รายการ.
ตามรายการดังต่อไปนี้
          1. เครื่องพิมพ์แบบหมึกฉีด พร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer) จำนวน 25 เครื่อง ๆละ
4,290.-บาท (สี่พันสองร้อยเก้าสิบบาทถ้วน) เป็นเงินทั้งสิ้น 107,250.-บาท (หนึ่งแสนเจ็ดพันสองร้อยห้าสิบบาทถ้วน)
         2. เครื่องสำรองไฟ ขนาดไม่น้อยกว่า 800 Va จำนวน 85 เครื่อง ๆ ละ 1,750.-บาท
(หนึ่งพันเจ็ดร้อยห้าสิบบาท) เป็นเงินทั้งสิ้น 148,750.-บาท (หนึ่งแสนสี่หมื่นแปดพันเจ็ดร้อยห้าสิบบาทถ้วน)
         3. เครื่องคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ค สำหรับงานสำนักงาน จำนวน 8 เครื่อง ๆ ละ 16,000.-บาท
(หนึ่งหมื่นหกพันบาทถ้วน) รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 128,000.-บาท (หนึ่งแสนสองหมื่นแปดพันบาทถ้วน)
         4. เครื่องคอมพิวเตอร์ All In One สำหรับงานสำนักงาน จำนวน 6 เครื่อง ๆ ละ
17,000.-บาท (หนึ่งหมื่นเจ็ดพันบาทถ้วน) เป็นเงินทั้งสิ้น 102,000.-บาท (หนึ่งแสนสองพันบาทถ้วน)
         5. เครื่องพิมพ์ มัลติฟังก์ชั่น จำนวน 1 เครื่อง เป็นเงินทั้งสิ้น 9,000.-บาท (เก้าพันบาทถ้วน)
         6. อุปกรณ์กระจายสัญญาณ (L2 Switch) ขนาด 24 ช่อง แบบที่ 1 จำนวน 3 เครื่อง ๆ ละ
13,000.-บาท (หนึ่งหมื่นสามพันบาทถ้วน) เป็นเงินทั้งสิ้น 39,000.-บาท (สามหมื่นเก้าพันบาทถ้วน)
         7. อุปกรณ์กระจายสัญญาณไร้สาย (Accsess Point) แบบที่ 1 จำนวน 10 เครื่อง ๆ ละ 5,100.-บาท
(ห้าพันหนึ่งร้อยบาทถ้วน) 51,000.-บาท (ห้าหมื่นหนึ่งพันบาท)
                        8. เครื่องสแกนเนอร์ สำหรับงานเก็บเอกสารระดับศูนย์บริการ แบบที่ 3 จำนวน 3 เครื่อง ๆ ละ
35,000.-บาท (สามหมื่นห้าพันบาทถ้วน) เป็นเงินทั้งสิ้น 105,000.-บาท (หนึ่งแสนห้าพันบาทถ้วน)
         9. เครื่องฉายภาพโปรเจคเตอร์ ความสว่าง 5,000 ANSI Lumesn จำนวน 2 เครื่อง ๆ ละ
30,000.-บาท (สามหมื่นบาทถ้วน) เป็นเงินทั้งสิ้น 60,000.-บาท (หกหมื่นบาทถ้วน)
จำนวน 9 รายการ งบประมาณเป็นเงินทั้งสิ้น 750,000.-บาท (เจ็ดแสนห้าหมื่นบาทถ้วน)