ผู้เขียน หัวข้อ: ยกเลิกประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจ้างก่อสร้างระบบบำบัดน้ำเสีย  (อ่าน 282 ครั้ง)

nipatsanan

  • Sr. Member
  • ****
  • กระทู้: 395
    • ดูรายละเอียด
            ตามประกาศจังหวัดอุบลราชธานี เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างระบบบำบัดน้ำเสีย
ขนาด 300 ลูกบาศก์เมตร/วัน โรงพยาบาลพิบูลมังสาหาร ตำบลพิบูล
อำเภอพิบูลมังสาหาร จังหวัดอุบลราชธานี 1 หลัง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ลงวันที่  20  ธันวาคม 2561และผู้ชนะการเสนอราคา ได้แก่ กิจการร่วมค้า พีบี อินเตอร์
            เนื่องจากได้ตรวจสอบการซื้อเอกสารประกวดราคาด้วยอิเล็กทรอนิกส์ของผู้ชนะการเสนอราคา ในกรณีที่กิจการร่วมค้าไม่ได้จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลใหม่ ซึ่งขาดคุณสมบัติของผู้เสนอราคาตามประกาศประกวดราคาฯ เพื่อให้การจัดจ้างก่อสร้างระบบบำบัดน้ำเสียฯ ดังกล่าว เกิดความโปร่งใส เป็นธรรม ตรวจสอบได้ มีประสิทธิภาพคุ้มค่า และเป็นประโยชน์สูงสุดแก่หน่วยงานของรัฐ หากดำเนินการจัดจ้างก่อสร้างระบบบำบัดน้ำเสียฯ ดังกล่าวต่อไปอาจก่อให้เกิดความเสียหายแก่หน่วยงานของรัฐหรือกระทบต่อประโยชน์สาธารณะ อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 8 และมาตรา 67 (3) แห่งพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้าง และการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 จึงยกเลิกโครงการประกวดราคาจ้างก่อสร้างระบบบำบัดน้ำเสีย ขนาด 300 ลูกบาศก์เมตร/วัน โรงพยาบาลพิบูลมังสาหาร ตำบลพิบูล อำเภอพิบูลมังสาหาร จังหวัดอุบลราชธานี 1 ระบบ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
            จึงขอยกเลิกประกาศดังกล่าว

             ประกาศ ณ วันที่ 5 เมษายน  พ.ศ. 2562