Upload File For สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี

ประกาศข่าว

[1] ประกาศข่าวทั่วไป

[2] ประกาศข่าว จัดซื้อ-จัดจ้าง

[3] ประกาศรับสมัครงาน

กลุ่มงานยุทธศาสตร์สาธารณสุข

[4] รับ/ส่งข้อมูล..กลุ่มงานยุทธศาสตร์สาธารณสุข

[5] สรุปรายงานการประชุม คปสอ.

[6] ส่งเผยแพร่เรื่องหรือบทความทางวิชาการ

กลุ่มงานบริหาร

[7] งานการเจ้าหน้าที่

[8] รับ/ส่งข้อมูล..งานพัสดุและงานก่อสร้าง

[9] รับ/ส่งข้อมูล..งานตรวจสอบและควบคุมภายใน

[-] รับ/ส่งข้อมูล..ศูนย์เฝ้าระวังการเงิน

[-] รับ/ส่งข้อมูล..ฝ่ายบริหาร

กลุ่มงานควบคุมโรค

[-] รับ/ส่งข้อมูล...ไข้หวัด2009

[-] รับ/ส่งข้อมูล..ฝ่ายควบคุมโรค

[-] รับข้อมูล..ระบาดวิทยา(รง.506)

[-] ส่งข้อมูล..ระบาดวิทยา(รง.506)

[-] ส่งข้อมูล..รง506/1&TB

ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ

[-] ตรวจสุขภาพ(HealthCheck)

[-] รับ/ส่งข้อมูล..DRG12แฟ้ม

[-] software...สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี

ศูนย์บริการการแพทย์ฉุกเฉิน

[-] รับ/ส่งข้อมูล..EMS

กลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภค

[-] รับ/ส่งข้อมูล..บริหารเวชภัณฑ์

[-] รับ/ส่งข้อมูล..คณะกรรมการเภสัชกรรมและการบำบัด(PTC)

[-] รับ/ส่งข้อมูล..foodsafety

[-] รับ/ส่งข้อมูล..ตรวจสอบเฝ้าระวัง

กลุ่มงานพัฒนาคุณภาพและรูปแบบบริการ

[-] รับ/ส่งข้อมูล..กลุ่มงานพัฒนาคุณภาพและรูปแบบบริการ

กลุ่มงานพัฒนาทรัพยากรบุคคล

[-] รับ/ส่งข้อมูล..กลุ่มงานพัฒนาทรัพยากรบุคคล

กลุ่มงานสนับสนุนบริการ

[-] รับ/ส่งข้อมูล..งานสนับสนุนบริการ

กลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ

[-] รับ/ส่งข้อมูล..งานส่งเสริมสุขภาพ

กลุ่มงานทันตสาธารณสุข

[-] รับ/ส่งข้อมูล..งานทันตสาธารณสุข

กลุ่มงานประกันสุขภาพ

[-] ส่งข้อมูล..งานประกันสุขภาพ

[-] รับข้อมูล..งานประกันสุขภาพ

กลุ่มงานการแพทย์

[-] รับ/ส่งข้อมูล..งานยาเสพติด

[-] รับ/ส่งข้อมูล..งานผู้พิการ

[-] รับ/ส่งข้อมูล..งานซึมเศร้า

งานแผนแพทย์ไทย

[-] รับ/ส่งข้อมูล..งานการแพทย์แผนไทย

งานควบคุมโรคไม่ติดต่อ

[-] รับ/ส่งข้อมูล..Pap Smearและมะเร็งอื่นๆ

[-] รับ/ส่งข้อมูล..บุหรี่,สุรา

[-] รับ/ส่งข้อมูล..โรคจากการประกอบอาชีพ

[-] รับ/ส่งข้อมูล..DM HT

งานพัฒนาระบบบริการ

[-] รับ/ส่งข้อมูล..งานพัฒนาระบบบริการ

กลุ่มงานนิติการ

[-] ร้องเรียน/ร้องทุกข์

[-] รับ/ส่งข้อมูล...กลุ่มงานนิติการ

[-] หนังสือเวียนสั่งการเกี่ยวกับกฎหมาย ระเบียบฯ

[-] กฎหมายน่ารู้

[-] จุลสารข่าววินัยและคุณธรรม

กลุ่มงานสาธารณสุขมูลฐานและระบบสุขภาพภาคประชาชน

[-] รับ/ส่งข้อมูล..สาธารณสุขมูลฐาน

กลุ่มงานอนามัยสิ่งแวดล้อม

[-] รับ/ส่งข้อมูล..กลุ่มงานอนามัยสิ่งแวดล้อม

ศูนย์ความร่วมมือระหว่างประเทศ(ICHC)

[-] รับ/ส่งข้อมูล..ศูนย์ความร่วมมือระหว่างประเทศ(ICHC)

ศูนย์ธรรมาภิบาล

[-] รับ/ส่งข้อมูล..ศูนย์ธรรมาภิบาล

รับ-ส่งข้อมูล โซน

[-] โซน1

[-] โซน2

[-] โซน3

[-] โซน4

อื่นๆ

[-] เรื่องเล่าชาวสาสุข

ตัวเลือกเพิ่มเติม

เข้าสู่ระบบ

Go to full version