• ส่งรายงานคัดกรองภาวะพร่องไทรอยด์ในเด็กแรกเกิดโรงพยาบาลสำโรง เดือน ม.ค 64 โดย pematee
 • ส่งรายงานคัดกรองภาวะพร่องไทรอยด์ในทารกแรกเกิดเดือน พ.ย 63 รพ.สำโรง โดย pematee
 • ส่งรายงานคัดกรองภาวะพร่องไทรอยด์ในทารกแรกเกิดเดือนต.ค 63 รพ.สำโรง โดย pematee
 • ส่งรายงานคัดกรองภาวะพร่องไทรอยด์ในทารกแรกเกิดเดือน ก.ย 63 รพ.สำโรง โดย pematee
 • ส่งรายงานคัดกรองภาวะพร่องไทรอยด์ในทารกแรกเกิดเดือน ก.ค 63 รพ.สำโรง โดย pematee
 • ส่งภาวะพร่องไทรอยด์ในทารกแรกเกิดโรงพยาบาลสำโรง เดือน พฤษภาคม 2563 โดย pematee
 • ส่งคัดกรองภาวะพร่องไทรอยด์ในทารกแรกเกิดรพ.สำโรงเดือน เม.ย 63 โดย pematee
 • ส่งคัดกรองภาวะพร่องไทรอยด์ในทารกแรกเกิดเดือน มี.ค 63 รพ.สำโรง โดย pematee
 • ส่งคัดกรองภาวะพร่องไทรอยด์ในทารกแรกเกิดเดือน ก.พ 63รพ.สำโรง โดย pematee
 • ส่งรายงานคัดกรองภาวะพร่องไทรอยด์แรกเกิดเดือน ธ.ค 2562 รพ.สำโรง โดย pematee
 • ส่งคัดกรองไทรอยด์ในเด็กแรกเกิด เดือน ต.ค 62 รพ.สำโรง โดย pematee
 • ส่งภาวะคัดกรองภาวะพร่องไทรอยด์ในเด็กแรกเกิด เดือน พ.ค 62 รพ.สำโรง โดย pematee
 • ส่งรายงานคัดกรองไทรอยด์เด็กแรกเกิดรพ.สำโรง เดือน เม.ย 62 โดย pematee
 • ส่งคัดกรองภาวะพร่องไทรอยด์เด็กแรกเกิดรพ.สำโรงเดือน ธ.ค 2561 โดย pematee
 • ส่งรายงานภาวะพร่องไทรอยด์ พ.ย 61 รพ.สำโรง โดย pematee
 • ส่งคัดกรองภาวะพร่องไทรอยด์ในทารกแรกเกิดรพ.สำโรง เดือน ก.ย 61 โดย pematee
 • ส่งคัดกรองภาวะพร่องไทอยด์ในรารกแรกเกิด รพ.สำโรงเดือน ส.ค 61 โดย pematee
 • แบบรายงานโรงเรียน ตชด. จังหวัดอุบลราชธานี โดย เนติภรณ์
 • คัดกรองภาวะพร่องไทรอด์ยในทารกแรกเกิดเดือน มิ.ย2561 โดย pematee
 • ส่งรายงานไอโอดีน โดย พรรณี พานิช